Historie obce Rakvice

Web Jakuba Cabala o historii obce Rakvice a okolí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


listiny

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
listiny [2016/11/23 22:02]
jakubcabal [Extrakt starobylého urbáře od města Hodonína pro obec Rakvice (1654)]
listiny [2016/12/14 19:45]
jakubcabal
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Listiny ====== ====== Listiny ======
  
 +<WRAP justify>
 Zde si můžete pročíst přepisy a překlady několika starých listin o Rakvicích. Některé jsou převzaty z časopisu Selský archiv, který vycházel v letech 1902 až 1922. Listiny pro časopis Selský archiv připravil František Nosek. U všech listin je uveden zdroj, ze kterého jsem čerpal. Zde si můžete pročíst přepisy a překlady několika starých listin o Rakvicích. Některé jsou převzaty z časopisu Selský archiv, který vycházel v letech 1902 až 1922. Listiny pro časopis Selský archiv připravil František Nosek. U všech listin je uveden zdroj, ze kterého jsem čerpal.
  
Řádek 77: Řádek 78:
 ===== Extrakt urbáře od města Hodonína pro obec Rakvice (1654) ===== ===== Extrakt urbáře od města Hodonína pro obec Rakvice (1654) =====
  
-Extrakt od nás purgmistra a rady města Hodonína s milostivým J. hr. M., vrchnosti naší milostivé povolením z hlavního starodávného na celé panství Hodonské se vztahujícího Urbarium strany jistých k dědině Rakvicím patřících případností a vlastenství,​ učiněný, totiž: Ves Rakvice; z lesu slově Podox obec platu dává na časy budoucně a věčné, o sv. Jiří 2 fl. mor., e sv. Václavu 2 zl. mor., nynější i budoucí pán J. M. nemá moci žádné jim v nějž sáhati. Ta dědina Rakvice mají čtyry pastviska k obci od starodávna náležející,​ jedno slově Trotvic, druhé Mitterwiesl,​ třetí na Kozy, čtvrté Hozywinkl, mezi rybníkem jejich, těch bez překážky jak předešlých JM. pánů, tak nynějších i budoucích užívati svobodu, jak se jím chtíti bude, mají. Při té dědině jest rybník jeden, kteréhož obec k dobrému obecnímu bez překážky panské užívá, podle obdarování jejich. Též mají louku, kteréž k obci užívají bez překážky pána svého. Obec Rakvická povinna každého roku šest beček vína vyšenkovat v slušných penězích, pokládá se užitku 1 zl. mor. A že tento extrakt v nadepsaných všech rozdílných punktech se svým pravým urbariem orginálem bez všeliké újmy i přídavku slovo od slova se srovnává, toho my nadepsaný purgmistr a rada města Hodonína pečetí naší větší městskou tuto níže přitisknutou dotvrzujem. Actum v městě Hodoníně dne 24. máje anno 1654+//Extrakt od nás purgmistra a rady města Hodonína s milostivým J. hr. M., vrchnosti naší milostivé povolením z hlavního starodávného na celé panství Hodonské se vztahujícího Urbarium strany jistých k dědině Rakvicím patřících případností a vlastenství,​ učiněný, totiž: Ves Rakvice; z lesu slově Podox obec platu dává na časy budoucně a věčné, o sv. Jiří 2 fl. mor., e sv. Václavu 2 zl. mor., nynější i budoucí pán J. M. nemá moci žádné jim v nějž sáhati. Ta dědina Rakvice mají čtyry pastviska k obci od starodávna náležející,​ jedno slově Trotvic, druhé Mitterwiesl,​ třetí na Kozy, čtvrté Hozywinkl, mezi rybníkem jejich, těch bez překážky jak předešlých JM. pánů, tak nynějších i budoucích užívati svobodu, jak se jím chtíti bude, mají. Při té dědině jest rybník jeden, kteréhož obec k dobrému obecnímu bez překážky panské užívá, podle obdarování jejich. Též mají louku, kteréž k obci užívají bez překážky pána svého. Obec Rakvická povinna každého roku šest beček vína vyšenkovat v slušných penězích, pokládá se užitku 1 zl. mor. A že tento extrakt v nadepsaných všech rozdílných punktech se svým pravým urbariem orginálem bez všeliké újmy i přídavku slovo od slova se srovnává, toho my nadepsaný purgmistr a rada města Hodonína pečetí naší větší městskou tuto níže přitisknutou dotvrzujem. Actum v městě Hodoníně dne 24. máje anno 1654//
  
 Zdroj: [[http://​camea2.svkos.cz/​search/​handle/​uuid:​731fae00-1a40-11e0-b84d-0013d398622b|František Nosek, Listinář Selského archivu, ročník 1905, č.2, s.CCXII-CCXIII]] Zdroj: [[http://​camea2.svkos.cz/​search/​handle/​uuid:​731fae00-1a40-11e0-b84d-0013d398622b|František Nosek, Listinář Selského archivu, ročník 1905, č.2, s.CCXII-CCXIII]]
 +
 +===== Frydrich z Oppersdorfu potvrzuje Rakvicím listy předešlých pánů (1656) =====
 +
 +//Já Frydrich sv. římské říše hrabě z Oppersdorfu,​ svobodný pán z Dubu a z Frydštejna,​ na hradě Bouzově a na Hodoníně, JCM. rada, nejvyšší lieutenant a soudce zemský markrabství moravského,​ známo činím listem tímto vůbec přede všemi a zvláště tu, kdežto bý toho koliv a kdykoliv potřeba ukázati mohla, kterak předstoupivše přede mne opatrní rychtář, purgmistr a konšelé i na místě vší obce dědiny Rakvic, poddaní moji věrní milí, ukázali jsou mně předně list jeden od vzácné paměti urozeného pána, pana Viléma z Pernštejna a na Helfenstejně,​ nejvyššího hofmistra království českého, jím na odumrf śub dáto v Krumlově v pondělí po neděli postní reminiscere léta Páně 1487. daný, na pergamene psaný; též Confirmati od urozeného pána, pana Jindřicha z Lipého, nejvyššího maršálka království českého, jim na týž odoumrtní list sub dato na Krumlově v pondělí před sv. Marií Majdalenou léta 1497. danou, na pergamene psanou, jako také i druhou Confirmati od urozeného pána, pana Čeňka z Lipého a na Hodoníně, kterouž jest jim jak toho výš dotčeného odoumrtí listu a na něj vzešlé Confirmati, tak též i druhého listu jim od urozeného pána, pana Jana z Lipého, nejvyššího maršálka království českého, na rybník jejich obecní pod rybníkem Trkmanským ležící, daného na Hodoníně ve středu po památce slavného z mrtvých vzkříšení Krista Pána léta 1560. též na pergamene psanou poznovu potvrdil; k tomu také i pořádný extrakt ze starodávného urbarium panství tohoto Hodonínského učiněný a na les jejich slově Podox, též na pastviska jejich obecní, jako i na výš dotčený rybník jejich s loukou obecní a šenkování vina k ruce vrchností jejich, se vztahující a jim v r. 1654. pod pečetí města Hodonína vydaný, mně přednesli, jakož to vše ti již dotčení listové i na ně vzešlé Confirmati v sobě siřeji a ouplně zavírají; žádajíce mne při tom tiž Rakvičtí lidé pokorně a poníženě,​ abych jim tu milost učinil a jim takových listův a Confirmati jejich od sebe i erbův a potomkův mých potvrdil. Kdež považujíce já jejich poslušné i poddané ke mně i nejmilejší paní mé vždyckny dokazované věrnosti, jako také i jejich velké, v předšlých nepokojných letech od Turka pohana pocítěné ruiny a zkázy, a prostředkujíce to, jakž by zase táž Rakvická obec k svému zdělání a rozmnožení přijíti a tak i dědicům a potomkům našim téže dědiny Rakvické držitelům všeliké povinnosti s tím hojnějším užitkem vykonávati a vybývati mohla, takové jejich ponížené žádosti, jakožto slušné, nikterak jsem oslyšeti nechtěl, nýbrž takové svrchu dotčené listy a starožitná obdarování i confirmati jejich i s výše dotčeným urbárním authentickým extraktem do tohoto listu mého vepsati jsem dal; kteřížto jeden po druhém znějí v jazyku německém i českém slovo od slova jakž následuje, totiž://
 +
 +Zde list pokračoval opisy již uvedených listů:
 +  * Viléma z Pernštejna potvrzuje Rakvicím odúmrť (1487)
 +  * Jindřich z Lipé potvrzuje Rakvicím předešlý list na odúmrť (1497)
 +  * Čeněk z Lipé potvrzuje Rakvicím předešlé listy a vymezuje odúmrť (1560)
 +  * Extrakt urbáře od města Hodonína pro obec Rakvice (1654)
 +
 +List pak dále pokračuje...
 +
 +//A protož Já i s erby a potomky mými, též jménem a na místě nejmilejší paní mé, takových všech privilegiálních listův i confirmati jejich jakož i vlastenství lesu, rybníka, pastviska a louky ve výš dotčeném urbarium panství tohoto Hodonského zřetedlně obsažených k dědině Rakvicím patřících,​ též i každoročního šenkování vína k ruce vrchnostem jejich povinného, jim častopsaným lidem Rakvickým a celé obci i potomkům jejich listem tímto mým ve všech punktech, clausulích,​ docela a dokonale beze všeho umenšení potvrzuji, slibujíce od sebe i erbův i potomkův našich též dědiny Rakvic pánův, jim lidem Rakvickým a obci i erbům a potomkům jejich v tom všem, což se svrchu píše, nižádné překážky nečiniti a jim v nic toho nižádným spůsobem nešáhati, nýbrž jich a obec jejich při té vší nadepsané svobodě a vlastenství jejich dokonale, zachovati na časy budoucí a věčné. — Čehož všeho pro tím lepší podstatu a upevnění ke Confirmati této mé pečeť mou vlastní vědomě přitisknouti a přivěsiti davši, v ní jsem se též rukou vlastní podepsati neopomenul; jíž jest datum na Hodoníně dne 25. máje léta Páně tisícího šestistého padesátého šestého. Fridrich hr. z Oppersdorfu m. p.//
 +
 +Zdroj: [[http://​camea2.svkos.cz/​search/​handle/​uuid:​73286090-1a40-11e0-b1e5-0013d398622b|František Nosek, Listinář Selského archivu, ročník 1905, č.2, s.CCXIII-CCXIV]]
 +
 +</​WRAP>​
listiny.txt · Poslední úprava: 2020/02/07 22:05 (upraveno mimo DokuWiki)